අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

08
සැප්2018

Awarness programme for free school teachers

Awarness programme for free school teachers was...

08
සැප්2018

Art Festival - 2018

"Minipura Sahithya Kala Mahothsawaya" was held on...

08
සැප්2018

Performance Compitition - 2017

Ratnapura Divisional Secretary's Division won the second...

08
සැප්2018

Best Elder Entetrpreneur - 1st place

Ratnapura Divitional Secretary's Division won the first...

Scroll To Top